ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2กกค(ยธ.)202/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017250967
รายละเอียด
งานปรับปรุงที่ดิน-ถมดินบดอัดแน่นที่ สฟฟ.พัทยาใต้ 3 (ถาวร) จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
29 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,152,176.00 บาท
ราคากลาง
1,152,176.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22362-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 140.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22362-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 63.9 kB]