ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)056D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63037611562
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการ หม้อแปลง 100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV DYN11,SC เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)056D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
17 เมษายน 2563 ถึง 24 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา
27 เมษายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
21,373,250.00 บาท
ราคากลาง
21,373,250.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
502,900.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5537-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5537-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 39.0 kB]