ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3ชด.(กป.)140/2565 ลงวันที่ 07/02/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65027085557
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกันดิน คสล.สูง ๑.๐๐ ม. (ฐานรากแบบไม่มีเสาเข็ม) บริเวณด้านหลังสำนักงาน ที่ กฟส.อ.ชนแดน
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.นายสมบัติ เพ็งเรือง
2.นายสังเวช แสงสว่าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.นายสมบัติ เพ็งเรือง เสนอในราคา 432,391.00 บาท
2.นายสังเวช แสงสว่าง เสนอในราคา 433,900.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.นายสมบัติ เพ็งเรือง เสนอในราคา 432,391.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
431,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา