ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PAT-SCPS01/2021
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017529732
รายละเอียด
ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
5 สิงหาคม 2564 ถึง 2 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา
3 กันยายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905544
สอบถามทางอีเมล์
PAT.DIV@pea.co.th
Fax
025905886
วงเงินงบประมาณ
423,720,000.00 บาท
ราคากลาง
423,720,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
21,186,000.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-46496-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-46496-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 104.6 kB]