ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.1บฬ.(บห.)3171/2565 ลว.17 มิถุนายน 2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ขออนุมัติจัดซื้อลูกถ้วย ขนาด ต่าง ๆ เพื่อใช้งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟประจำปี 2565
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 330523 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
330,523.00 บาท
หมายเหตุ
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา