ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3 ลบ(คพ)167/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017196278
รายละเอียด
จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน พีวีซี 750V 50 ต.มม. จำนวน 14,000 เมตร
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย เสนอราคาต่อหน่วย 29 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอน เซอร์วิส เสนอราคาต่อหน่วย 30 บาท
3. บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เสนอราคาต่อหน่วย 31 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย เสนอราคาต่อหน่วย 29 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
434,420.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา