ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.3 กฟอ.จะนะ(กส) 058/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047104025
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานขยายเขต โครงการแก้มลิงบ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
8 เมษายน 2564 ถึง 21 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
22 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
074207563
สอบถามทางอีเมล์
natanon.nik@pea.co.th
Fax
074207564
วงเงินงบประมาณ
908,474.00 บาท
ราคากลาง
908,474.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-31939-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 644.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-31939-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 241.1 kB]