ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.2กฟส.อ.บตข.(กป.) ๑๔๖/๒๕๖๕
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65057038204
รายละเอียด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าข้ามแม่น้ำคลองศก สะพานพังกาญจน์ ฝั่งซ้าย ม.3 ต้นยวน
ระยะเวลาขายแบบ
25 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 พฤษภาคม 2565
วันที่เสนอราคา
30 พฤษภาคม 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
499,911.64 บาท
ราคากลาง
499,911.64 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง