ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 63I061B005
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127451865
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
2 มีนาคม 2564 ถึง 17 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
18 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
032-201294 ต่อ 14622
สอบถามทางอีเมล์
jaturong.dit@pea.co.th
Fax
032-200379
วงเงินงบประมาณ
7,696,749.68 บาท
ราคากลาง
7,696,749.68 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
384,837.49 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-27262-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 445.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-27262-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 244.4 kB]