ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1กปบ.(จฟ.1)0336/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขออนุมัติจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายประสิทธิ์ คุ้มพล เสนอ 1,800 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายประสิทธิ์ คุ้มพล เสนอ 1,800 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,800.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา