ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.1กปบ.(จฟ.1)0336/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขออนุมัติจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม
ระยะเวลาขายแบบ
1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
3 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,800.00 บาท
ราคากลาง
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง