ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1ปข.ผคพ112/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067137122
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุเพื่อสำรองคลังสำหรับงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายระบบสายส่ง จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 083)
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
หจก. รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
หจก. ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก. รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 197,016.96 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก. รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
197,016.96 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38558-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 98.4 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38558-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.1 MB]