ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ ต.๒ นศ.(บห.) o๔๒/๒๕๖๔
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
-
รายละเอียด
การขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ ชำรุดขนาดต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
28 เมษายน 2564 ถึง 7 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
11 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 11:00
สอบถามทางโทรศัพท์
075346955
สอบถามทางอีเมล์
Fax
075347324
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-33665-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.8 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง