ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กบผ.บ.74/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67069343730
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดเช่าชุดเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า จ่ายโหลดรวมกันไม่น้อยกว่า
5 MW เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บ.74/2567)
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นเงิน
11,870,580.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
11,870,580.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา