ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1 กฟจ.อท (ปบ)891/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047370742
รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.รัตน์ทิตา ราคาที่เสนอ 153,764.35 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.รัตน์ทิตา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
150,000.00 บาท
หมายเหตุ
-
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34160-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 57.9 kB]