ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2ผคพ.พน.049/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067431521
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อหม้อแปลง TR.,250 KVA, 3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 305,485.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
305,485.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87885-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 71.2 kB]