ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(มป)-001-2562
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63027392006
รายละเอียด
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115-23.1 kV ขนาด 50 MVA จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
16 กรกฎาคม 2563 ถึง 29 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
30 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-5324
สอบถามทางอีเมล์
foreignprocurement@pea.co.th
Fax
0-2591-5401
วงเงินงบประมาณ
85,600,000.00 บาท
ราคากลาง
86,456,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
4,280,000.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-2637-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 68.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-2637-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 88.5 kB]