ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.1กฟอ.หห.(ปบ.)7223/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64087015882
รายละเอียด
จัดซื้อคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง เพื่อการจัดระเบียบสายสื่อสารระยะที่ 2 ปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
4 สิงหาคม 2564 ถึง 11 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
13 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
032512215
สอบถามทางอีเมล์
Fax
032512216
วงเงินงบประมาณ
619,530.00 บาท
ราคากลาง
619,530.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-46461-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 560.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-46461-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 214.5 kB]