ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
G091
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037088739
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กใต้โครงหลังคาคลุมลานคลังพัสดุ กฟอ.เสนา ปี 2564
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หมายเหตุ
เหตุผล
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา