ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
สส.(คพ.)001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017156827
รายละเอียด
1.รหัสพัสดุ1-01-011-0201 สลักเกลียว เอ็ม 16X170 มม. สเปคเลขที่RHDW-011/2556 จำนวน 2,500 อัน 2.รหัสพัสดุ1-01-011-0202 สลักเกลียว เอ็ม 16X200 มม. สเปคเลขที่RHDW-011/2556 จำนวน 2,000 อัน 3.รหัสพัสดุ1-01-011-0203 สลักเกลียว เอ็ม 16X250 มม. สเปคเลขที่RHDW-011/2556 จำนวน 2,500 อัน 4.รหัสพัสดุ1-01-016-0000 สตับโบลท์ เอ็ม 24X600 มม. สเปคเลขที่RHDW-011/2556 จำนวน 1,500 อัน
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.หจก.พีเอสไอเพาเวอร์ วงเงิน 362,355.50 บาท 2. หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง วงเงิน 385,788.50 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.พีเอสไอเพาเวอร์ วงเงิน 362,355.50 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
362,355.50 บาท
หมายเหตุ
เงื่อนไขถูกต้องตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-20950-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 401.1 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-20950-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]