ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ซป.ฉ.1 (จซ) 15/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027230282
รายละเอียด
ซื้อพัสดุหลักประเภทลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 รายการ งบโครงการ คฟม.2 เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 15/2564
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท สแตนดาร์ด อินซูเลเตอร์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สแตนดาร์ด อินซูเลเตอร์ จำกัด เสนอราคา 9,886,800.00 บาท (ราวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท สแตนดาร์ด อินซูเลเตอร์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
9,726,300.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-27736-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 72.5 kB]