ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 64IAHEB004
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057401339
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรอง ตามงบโครงการ งบลงุทน และงบทำการ ปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ (64IAHEB004) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
9 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
16 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-339140 ต่อ 10326-28
สอบถามทางอีเมล์
nitada.plo@pea.co.th
Fax
034-332926
วงเงินงบประมาณ
1,409,190.00 บาท
ราคากลาง
1,352,971.34 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38400-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 808.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38400-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 304.8 kB]