ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบษ.00ุ6/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127207324
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือฮอทสติก 115 kV สำหรับเสาคอนกรีต จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
23 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
4 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-9 ต่อ 10626
สอบถามทางอีเมล์
narongsak.joo@pea.co.th
Fax
075-763328
วงเงินงบประมาณ
1,391,000.00 บาท
ราคากลาง
1,355,476.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-18264-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 180.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-18264-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 160.8 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 7 มกราคม 2564
เหตุผลที่ยกเลิก
ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา