ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3 กฟส.อ.วสง.(กป.)0061/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ค่าน้ำมันรถยนต์ เดือน กันยายน 2563
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ธนาคาร กรุงไทย 35 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ราคาที่เสนอ 22,486.60 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ธนาคาร กรุงไทย 35 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ราคาที่เสนอ 22,486.60 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
22,486.60 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา