ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)129D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017281311
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีต 14 เมตร ใช้งานพื้นที่ กฟก.2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผนงานที่ 4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)129D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
29 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
3,429,885.00 บาท
ราคากลาง
3,429,885.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22587-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 761.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22587-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 181.5 kB]