ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
9/C 1360/64
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047405610
รายละเอียด
9/C 1360/64 ซื้ออะไหล่เครนฯ TADANO รุ่น AR-250E ไว้สำรองคลัง ผพจ.
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ทาดาโน อิตัลไทย จำกัด รายการที่ 1 ราคาที่เสนอ 42,587.33 บาท
2.เอ็น อาร์ อะไหล่ รายการที่ 2 ราคาที่เสนอ 126,581.- บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท ทาดาโน อิตัลไทย จำกัด รายการที่ 1 ราคาที่ตกลงซื้อ 42,587.33 บาท
2.เอ็น อาร์ อะไหล่ รายการที่ 2 ราคาที่ตกลงซื้อ 126,581.- บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
169,168.33 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-33988-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 119.2 kB]