ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 63I041B192
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077084697
รายละเอียด
ซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลง จำนวน 4 รายการ
1.TR.,100 KVA,3P,22-0416/0.24KV,DYN11,SC (1-05-001-0067) จำนวน 1 เครื่อง
2.TR.,160 KVA,3P,22-0416/0.24KV,DYN11,SC (1-05-001-0068) จำนวน 1 เครื่อง
3.TR.,250 KVA,3P,22-0416/0.24KV,DYN11,SC (1-05-001-0069) จำนวน 2 เครื่อง
4.TR.,400 KVA,3P,22-0416/0.24KV,DYN11,SC (1-05-001-0071) จำนวน 2 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
9 กรกฎาคม 2563 ถึง 14 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
15 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-425584-5
สอบถามทางอีเมล์
Fax
034-427135
วงเงินงบประมาณ
1,488,370.00 บาท
ราคากลาง
1,488,370.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1686-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 980.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1686-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 58.1 kB]