ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 สอด.(กส.)009/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077121924
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการ คฟม.2 บ้านเขาหักพัฒนา (ซอยคลองตาชัน) ม.13 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ระยะเวลาขายแบบ
10 กรกฎาคม 2563 ถึง 17 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
20 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
039-421717
สอบถามทางอีเมล์
Fax
039-381391
วงเงินงบประมาณ
816,169.87 บาท
ราคากลาง
816,169.87 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1797-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 737.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1797-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 118.9 kB]