ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง สอบราคา เลขที่ ต.2 กฟส.อ.บตข.(บต.)652/2566
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
งานจ้างติดตั้ง Solar Rooftop ระบบ 3 เฟส ขนาด 15KW ให้กับ โรงพยาบาลบ้านตาขุน
ระยะเวลาขายแบบ
21 กันยายน 2566 ถึง 21 กันยายน 2566
วันที่เสนอราคา
28 กันยายน 2566
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
403,012.18 บาท
ราคากลาง
403,012.18 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
403,012.18 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
20,151.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-182373-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.2 MB]