ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-M(R)-093/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067457584
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินพื้นที่แหลมแท่น - เขาสามมุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
16 กรกฎาคม 2563 ถึง 18 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
19 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
147,580,345.84 บาท
ราคากลาง
136,689,290.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
7,379,100.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-2612-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-2612-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 518.9 kB]