ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)068D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63057119200
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการดรอพเอาท์ 33 KV. 100 A. 8 KA. ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)068D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
15 พฤษภาคม 2563 ถึง 22 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา
25 พฤษภาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
5,307,200.00 บาท
ราคากลาง
5,307,200.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
265,360.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5811-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 225.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5811-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 62.7 kB]