ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ก.2ผคพ.พน.026/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047377895
รายละเอียด
ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 12.00 เมตร สำหรับงานงบโครงการ คพจ.2 แผน 4 จำนวน 97 ต้น
ระยะเวลาขายแบบ
27 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
28 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-461033
สอบถามทางอีเมล์
Fax
038-462980
วงเงินงบประมาณ
493,106.29 บาท
ราคากลาง
493,106.29 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง