ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)039D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027021763
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ สำหรับงานรื้อย้ายระบบไฟฟ้า รองรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)039D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 4 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
5 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
5,341,784.54 บาท
ราคากลาง
5,341,784.54 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-25734-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 700.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-25734-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 199.4 kB]