ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1พย.(บห.)(ซจ.)68/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ซื้อ PREFORMED D/E,SAC 22KV 50sq.mm.21.80 mm , ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบบที่ 6 ขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ น.1พย.(บห.)(ซจ.)68/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีวี2001/148,462.50บาท
2.บริษัท อินลายน์ ซัพพพลาย จำกัด/159,430.00บาท
3.หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส/156,541.00บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีวี 2001
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
148,462.50 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-12014-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 76.0 kB]