ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)06D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077142676
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมสายเข้าอุปกรณ์ ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ประจำปี 2564 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)06D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
16 กรกฎาคม 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา
27 กรกฎาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
659,162.80 บาท
ราคากลาง
790,995.36 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-44009-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 108.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-44009-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 38.9 kB]