ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 42/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047423901
รายละเอียด
จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 ,50 เควีเอ
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บ. เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 433,360.70 บาท
บ. MINLADA INTERNATIONAL CO.LTD เสนอราคา 434,045.50 บาท
บ. ซี เอม คอนสตรัคชั่น แมคทีเรียล เสนอราคา 433,564.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ. เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 433,360.70 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
433,360.70 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา