ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)077D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067029024
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี2563 รายการสลักเกลียว 16x250 มม. ปก.ก.2กบญ.(จซ.)077D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
8 มิถุนายน 2563 ถึง 15 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา
16 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
1,139,678.40 บาท
ราคากลาง
1,139,678.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5871-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 224.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5871-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 179.7 kB]