ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2ฉว.(กป.)-769/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067099624
รายละเอียด
จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
นายกัมปนาถ รักษาแก้ว
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายกัมปนาถ รักษาแก้ว เสนอราคาที่ 150,730.89 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายกัมปนาถ รักษาแก้ว
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
150,730.89 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38345-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 346.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38345-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]