ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 กฟอ.พสค.(บห.) 2234/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64097380163
รายละเอียด
จ้างทำอาคารสำเร็จรูป (บ้านพักพนักงาน จำนวน 2 หลัง) ที่ การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอท่าตะเกียบ
ระยะเวลาขายแบบ
14 กันยายน 2564 ถึง 17 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา
20 กันยายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038553073 , 038553053
สอบถามทางอีเมล์
sumanat.cho@pea.co.th
Fax
038553022
วงเงินงบประมาณ
529,222.00 บาท
ราคากลาง
532,432.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-51690-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-51690-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 65.3 kB]