ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-003-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097719333
รายละเอียด
ล่อฟ้า 30 KV 10 KA ชนิดฉนวนโพลีเมอร์สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ
ระยะเวลาขายแบบ
15 ตุลาคม 2563 ถึง 28 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
29 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905315
สอบถามทางอีเมล์
kanthida.noi@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,056,090.00 บาท
ราคากลาง
1,070,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11906-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 109.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11906-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 81.8 kB]