ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017171433
รายละเอียด
E031 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 496,480.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
496,480.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21429-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 266.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-21429-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 266.8 kB]