ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)097D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087229346
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า 3 รายการ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวเลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)097D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
18 สิงหาคม 2563 ถึง 24 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
25 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
1,862,837.90 บาท
ราคากลาง
1,877,867.12 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5802-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 90.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5802-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 188.7 kB]