ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-188-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107183066
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-188-2563
ระยะเวลาขายแบบ
29 ตุลาคม 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
17 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323868
วงเงินงบประมาณ
17,217,905.00 บาท
ราคากลาง
17,217,905.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-13398-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.6 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-13398-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 124.0 kB]