ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)114D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107228638
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 4,200 ลูก ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)114D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
13 พฤศจิกายน 2563 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
25 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
4,300,758.00 บาท
ราคากลาง
4,291,770.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-15069-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 95.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-15069-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 52.3 kB]