ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)37300/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า คพจ.2 แผน 4 หม้อแปลง จำนวน 7 เครื่อง ขนาด 30 เควีเอ.
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัทซีเวล ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 476,364.00 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัทซีเวล ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 476,364.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
476,364.00 บาท
หมายเหตุ
เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและไม่เกินราคากลางตามที่ กฟภ.กำหนด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา