ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-SPM2-SEZP1-01/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067367131
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองคาย 3 และสถานีไฟฟ้ากาฬสินธุ์ 2
ระยะเวลาขายแบบ
13 กรกฎาคม 2563 ถึง 5 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
6 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
025905855
วงเงินงบประมาณ
298,653,028.60 บาท
ราคากลาง
297,222,446.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,284.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
14,932,652.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-2132-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-2132-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.7 MB]