ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)087D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077218110
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 ตามแผนจัดหาพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2564 และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)087D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
14 กรกฎาคม 2564 ถึง 21 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา
22 กรกฎาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455-086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,127,493.58 บาท
ราคากลาง
1,127,493.58 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-43983-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 644.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-43983-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 95.8 kB]