ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(SM)-CM-013/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097120805
รายละเอียด
จัดซื้อชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน 115 kV (จำนวน 19 รายการ) จำนวน 1 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ
16 กันยายน 2563 ถึง 22 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
23 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909112
สอบถามทางอีเมล์
nuttanun.kul@pea.co.th
Fax
025909098
วงเงินงบประมาณ
1,203,750.00 บาท
ราคากลาง
1,203,179.34 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9258-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 922.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9258-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 91.0 kB]