ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.3 กบษ(ก) 021/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057303741
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงที่ดินและทําถนนสนามฝึกทักษะด้านช่าง ฝปบ.(ต.๓) ที่
สฟฟ.สงขลา ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
9 มิถุนายน 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
18 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0810988246
สอบถามทางอีเมล์
pratch.tri@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
999,059.00 บาท
ราคากลาง
818,122.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
300.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38428-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 175.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38428-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 893.1 kB]