ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ จร.06/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037130698
รายละเอียด
งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ - สถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ (บริษัทเอ็มไพร์สตีล) และตัดจ่ายหน้าสถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 2
ระยะเวลาขายแบบ
11 มิถุนายน 2564 ถึง 9 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา
12 กรกฎาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5825
สอบถามทางอีเมล์
psmd@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
72,367,383.83 บาท
ราคากลาง
66,311,110.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,498.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
3,618,370.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38711-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.4 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38711-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 60.8 kB]